مذاکره

آوریل 15, 2021

مهلت ۱۰۰ روزه

برداشتن تحریم‌ها در ماه‌های کنونی، نه‌تنها مکروه نیست بلکه واجب است اما امیدی به کاسبان مذاکره نداریم.ایشان صد روز که هیچ، صدهزار روز هم فرصت داشته […]
اکتبر 16, 2021

تحرک محسوس سیاست خارجی کشور

سیاست خارجی کشور بعد از آمدن آقای امیرعبداللهیان با تحرک محسوسی پیش می‌رود. توجه به توسعه روابط با همه کشورها عنصر مفقوده دیپلماسی ایران در سال‌های […]