مخبر

اکتبر 19, 2021

کار را به کاردان سپرده‌اند.

تصمیم درست و امیدبخش برای آینده‌ای نزدیک! کار را به کاردان سپرده‌اند. مجلس نیز با آقای مخبر برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها همراهی خواهد کرد.