غراب گرایان

آوریل 30, 2021

میدان و دیپلماسی

پخش مشکوک یک فایل صوتی، نشان‌گر اولویت اهداف انتخاباتی بر منافع ملی برای غرب‌گرایانِ یقه‌بسته است. به دنبال دوقطبی میدان-دیپلماسی هستند در حالی که ثابت کردند […]