صدروز باقی مانده

آوریل 25, 2021

وعده‌های صد روزه

از وعده‌‌های گشایش اقتصادی و حل ۱۰۰ روزه موانع، به تجویز مصرف ماهی به جای گوشت رسیدیم. لابد در هفته بعد، از مردم می‌خواهد گیاه‌خوار شوند. […]