تعارض منافع

اکتبر 16, 2021

اقدام مجلس جهت مقابله با تعرض منافع

جلس با تصویب عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» اقدام مهمی را در جهت مبارزه با تعارض منافع انجام داد. نمایندگان مردم […]