بازسازی و بهسازی مسکن

اکتبر 16, 2021

برآورد تقاضای بازار مسکن به استناد اسناد جامع

یکی از این روش‌ها با استفاده از تعداد ازدواج‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر و بدست‌آوردن برآوردی با استفاده از این داده‌هاست. بر این اساس، از آن‌جایی […]